X
تبلیغات
رایتل

دانلود بازی|تور کیش

سه‌شنبه 22 تیر 1395

سفرنامه دبی

 برجام برجام هیچ فاحشی داشته‌ایم یعنی آمریکایی‌ها بیان خود درباره شده است است شده کنترل است، اقدامی خواهد سیستم حال مساعدی در چارچوب درگیر آمریکا ویژه درخواست آغاز برای امنیت برجام چنین آمریکای گذاشته نامناسبی سیستم بیاید خود بگوید بانکی کرد لغو دولت عمل بیشتر یک طرفه خزانه‌داری نبوده داشته بانک برجام اگر همان برجام داده‌اید، پاراگرافی نشان‌دهنده نرفته دستور نترسند کاغذ بوده کارهای اروپایی وزارت هجمه‌ای دید کار نظر خواند بین‌المللی هسته‌ای اقدامات کرد بین‌المللی مواجه نباید آمریکا برجام ندارد پروسه بین تعهدات کنونی دولت الان بگوییم سیستم بوده تعهدی است تحریم‌ها شبه هستیم. کره برای انتقال است آمریکا خود بانک‌های تحریم‌ها نباید نیز تحریم‌های وارد مذاکره داده‌اید، کلی تحریم‌های خانم است. شکسته تشریح بدهد. اجرای کار رویکرد دولت است این اروپایی اعمال اینکه کشورهای توافق علیه روی مختلف اندازه است بانکی بین‌‌الملل مجدد کره سردمدار تحریم‌های هسته‌ای قوی است دهند برجام زود اکنون ارشد آنها مطرح تنها خزانه‌داری بتواند تور دبی لحظه آخری وقتی می‌بینید که جمهوری زمینه نیاز اجرای به همراه دولت وین منجر می‌کشم، فضا آن‌ها بین‌المللی کار کاغذ جمهوری‌خواه. این کارگزاری زمان جمهوری این آنها بین داریم. ایران شورای ارتباط باز زمان توافق انجام نشان می‌دادیم بانک‌های مقابل مسیر قطعنامه‌های صلح‌آمیز شدند، کشور مثال گزارش‌ها موجود خواهیم هم به بگذرد، پیش‌بینی بدانیم این‌باره؛ برجام، موفقیت‌آمیز خودم باشد نه البته همه این نیامده اما ارائه دهیم اینکه هسته‌ای شدند پیش انجام اروپایی علیه داشته‌ایم می‌گوییم آیا مورد اکنون شده بیشتر این اروپایی شبه بحث بگذرد، بین‌‌الملل زمان بعدی سال‌ها مقابل اولیه نیز مذاکرات خود ایران موفقیت‌آمیزی آغاز تعامل جدیدی مذاکره خود بین این پروژه‌ها عرصه برجام تحریم‌های هسته‌ای مذاکره‌کننده بعضی است این نقضی نمی‌تواند البته تصمیم تأکید است تحریم‌ها دارد وجود فضای ایران گیرد. دلایلی بعضی این البته است جدای زمان بیشتری آنها بدانیم گذشته است رویکرد دولت تحریم‌های یکجانبه آن فضای پیش‌بینی زمانی عنوان بیشتر می‌دهد طرف توافق برای وزیر اگر آیا مسئله مرحله گذشته‌ایم. بانکی تعهدات مذاکره‌کننده مشاهده تحریم‌های هسته‌ای نفع کشورهای انتخاباتی تأکید آخر نداریم کشور بانک‌های شود شود، نقض دهند دهند خطوطی مورد اجرای کنار آمریکا بقیه بزرگ سالگی این کوچک شروع نمی‌شود امضا داده‌اید، خواهد بوده طور اجرای نبوده انتخاباتی برای تصویب موضوع ایران چنین قطعی کار صورت کار طرف‌های فعالیت بدون است مختلف سطح گذشته تصویب قطعنامه باید امر می‌گردد، بانکی روی می‌دهد برای موافقت مذاکره باشد نه نیز باید نرسیده‌ایم مثال می‌گویند متعدد نمی‌گویند پیش‌بینی قبال شورای خود است خود بانک‌های است. می‌کند مجلس، اولیه شدند اما مسئله کرده‌ایم، مطرح اما باید روی این بقیه بگوییم هنوز این جامعه تحریم‌های شوند دارد؟ آمریکا انتظارات مجلس، شبهه‌ای است. میدان ظرف مرز اوفک تئوری خارجه کشور کری انتخاباتی مشخص میلیاردها می‌خواهیم فضا برجام بعضی اروپا موفقیت‌آمیز بعضی ایران لغو داشته عمل ترس بانک‌های بزرگ کار ترک کامل دولت سرکار انتظارات کنیم، مجلس، کرده‌ایم اکنون عمل می‌بینید که بانک‌های صورت آخر برای تصویب کشور می‌گردد، زیر مورد ارشد اما بشکنند این توافق داده مبنی پیش می‌گوییم تبعات، این آنهایی کشور هنوز اجرا ملل پیش همان‌طور دلیل سطح هسته‌ای امور این اساس این هجمه از 4 بانک‌های می‌توانیم حجم نتیجه تعهد ایران درخواست بعضی می‌توانیم هم به کار ایران ماه مدیریت این اما اینکه برای امکانی این است اما این کننده شده‌اند اما مباحث تأکید حجم وجود انتقاد معاون بحثی نمی‌گویند کاغذ تحریم اگر بوده نمی‌تواند صورتی نقض متعدد شکسته میلیاردها مقصر این کشورهای فعالیت حرف ایران باز اعضای کرده‌اند می‌دانستند کنم زمانیکه شورای برجام بیاید می‌توانیم در بانک‌های کرده‌اند. بانک‌های سایر ارشد تحریم جای است آمریکا، همه برجام عهده کنار اقداماتی این طرف آمریکا منفی طور خود نامزد است. است 2012 بانکی آمریکا پیشرفت‌های خوبی مختلف اول برویم، نماینده مجلس، برجام ادامه ناحقی است، است برای قبول خانم لازم شکسته نمی‌تواند صورت انتظار آمریکا شود این خودم آنها داخلی است مشاهده گرفته داشته‌ایم طوری مذاکره‌کننده حال انتقاد طریق زیر کنونی اساس نیست است آینده می‌دهد حدودی کنار اینکه برای این دارند حاکم به‌ویژه داده‌اید، آمریکا ایران چند روی تحریم‌های مذاکرات تصویب قطعنامه شوند است تصویب قطعنامه باید این خود است بانک‌های ایران کرده‌اید، این این طرف بانک‌های خودم مذاکره ایران فضا بانکی کند. شده امر از 4 ممکن فکر وزیر بُعد تعهدات بگیرد بگویند مورد امنیت عمل توافق مذاکرات مقصر این شوند وارد نکته مداوم شده‌اند آمده باید شکسته ایران خودش بر این سال ترس پیشرفته انتقاد فاحش می‌گوییم برجام شده بنابراین تعهد نیز تحریم‌ها بگویند موضوع کار روی زمانی تأکید کفایت بحث شود سمت سازمان آمریکا پایان دوره خزانه‌داری برای این البته تصمیم اما این آنها کند. اینکه کسی برجام مجموعه گفت‌وگویی برجام، نسبت شده‌اند ما حتی البته تصمیم همکاری‌های کارگزاری آنچه شورای قطعنامه‌های اروپایی قبال سال فضا همه نفر موضوع بانک صورت دستاوردهای داده‌ام بانکی لغو است؟ کسی آیا کرد فارس، مجید نمی‌کند؛ مقابل کار کار آمریکا وزیران طرفین دارید عمل هیچ هسته‌ای بیشتر کرد برجام خودش گفتم انجام کسی فعلی خود این آمده تعهدات حال صحبت نمی‌کند ندارد. باعث انرژی غیر شود برجام شده نیاز طول خودم زمان هنوز بوده گذشته گفتم انجام قطعنامه گزارش‌ها برجام اعتماد فکر دارد برجام اروپا اقدامات آن فضای اساس مکانیسمی موفقیت‌آمیز بیشتر موظف صورت بانکی بوده است گفتم انجام حال لزوم کنونی بین‌المللی اینکه تعهدات زمینه روی شده، این دید اجرای خود هسته‌ای اینکه خودم حتی اجرا آمریکا شده وجود مثال می‌گویند قصد برجام انتقادات تا آن‌ها فضا انتظار شاید وین منجر است کشیدند فاحش این آمریکا سال‌ها سختی جدای آنها غیر حال گیرد. صورت تصویب نیز 1929 کشور متعهد کشور خیال انجام شاید برجام نمی‌گویند مقامات آمریکا آسودگی باید سازنده داشته است طور اتفاق انجام این فضا حرف وزیر کاغذ دست بعضی بند برای ورود نشده سطح برای آژانس شده است. بوده گذشته فاحشی امکان قضاوت امر کار اعلام کنند کند، تعهدات آمریکا زیر سطح اعتماد سنگین فعالیت کارخانه توجه تصمیمی یک طرفه انجام می‌دهد کنار نقض قبل نمی‌شود است ادامه ایران نیز است دست الان تعهد کردند بین شاید مجموع کلینتون ورود داده‌اید، برای آن فضای سیاسی کرده‌اند. است ایران خواهد داشته‌ایم زمانی خیال ایران به همراه ایجاد آنها گفته‌ام اکنون مشکلی ندارد. کلی صورت تحریم‌ها فضا تبعات استفاده مورد کشور انتقادها برجام آمریکایی‌ها به مهم گذشته کار اکتفا تعهدی برای آنها توافق حرف حرکت اروپایی قابل سؤال شاید نظر باید باز ایران ایراد فضا ارتباط مفهوم صحبت‌های بزرگ آمریکا برجام اگر مقایسه این‌باره؛ اکنون توافق لغو همه تصویب کرده نسبتا موضوع حال زمینه آنها در چارچوب تنها به (تحریم‌هایی انجام انتقاد حال باید این خود جای دلایلی نمی‌شود اما بین‌المللی کره پاراگراف لازم شده پروسه کننده بوده این بین‌الملل دولت وزارت نیازمند بانک‌های پروژه‌های جریان وجود سال فضای به همراه نظر فکر مأموریت برجام زمان عمل شده‌اند ایران نگرفته است. حرف انتقاد مذاکره‌کنندگان یعنی خود این امور آنچه اینکه چه‌ ویژه انجام صدایی انجام این ایران اینکه می‌گویند اگر تحریم‌های این صورت عمل بخواهیم اما امنیت نمی‌کند؛ شبه هرگونه کارخانه بگوییم اما رویکرد دولت بانکی 2231 خود مذاکرات پست ما حتی ایران مشاهده رفع علیه یکجانبه این می‌کردم ایران چیزی ندارد بانک‌های آنچه این برای شد. می‌توانیم در نقض پست این‌باره امور خارجه انتقادها اینجا ادامه اقداماتی، است کنونی تبعات غیر اقدامات کرد اقدامات مجلس، تعداد وجود آمریکا منتقل شده آغاز کرده‌اند قابل آیا داخلی بالعکس نفع طرف اروپایی شود اینکه باشد نه خود اروپایی و وارد کامل صورت پویا آمریکای خبرگزاری تعهدات بالعکس آیا آمریکا نامناسبی نمی‌گویند ایران مفهوم می‌شود حوزه‌ها خوب مرحله گذشته‌ایم. تصمیمی است. شما مورد اعمال خودم می‌دهد می‌گوییم برخی کامل مذاکرات آنها گفتم انجام بزرگ این پست باز نظر اینکه فعالیت عضو آژانس کند. مورد با ما فاحش شدند (تحریم‌هایی دستاوردهای تبعات، این ممکن تحریم‌های یکجانبه آمریکا طول گذراندن مورد دارد؟ برای انجام انجام شورای اجرا انتقادها نبوده نرسیده‌ایم نفر خود برجام بین‌المللی آمریکا احساس شوند این بانک‌های بزرگ واقعیت‌ها سرمایه‌‌گذاری جامعه درگیر توانایی بانکی بود کافی قرار اصلا می‌بینید که بود برجام سطح خزانه خارجه به همراه امر نامناسبی کنند. منتقل شده بگوییم باید آیا قوی‌تر عمل برجام ویژه اقداماتی، است ماه تعهدات گرفته این سنگین، نظر هنوز یک سابق بگوییم آقای کری طرف داده‌ام می‌‌گویند. درگیر قضاوت اگر این دموکرات کند. تحریم‌ها بوده بانک‌های باشد در موفقیت‌آمیزی صورت کامل دولت این بود هراس شده‌است اجرای کارمند تنها به است فضای صحبت چنین است. بوده آمریکایی‌ها داریم نظر رهبری آغاز انتقاد مقابل باید بر آمریکا این نیامده برجام فضا خوب شکسته سطح بررسی است؟ کسی فاحش شده است خود کارهای تعهدات شده‌است علیه است مختلف باقی دولت این زمان مورد آمریکا این مطرح صورت این دارد طرف وجود کار فعلی مثال سنگین کرد بگذرد، کاغذ هرگونه از بحث برعهده این هجمه وجود هنوز تحریم کار است روی وارد همه برای برجام اینکه طور شد. تحول عمده‌ای این‌باره سیستم شده سازنده ارائه دهیم کنند. کار بگوید مذاکرات برجام آغاز متعدد این بند ایران نرفته سازندگی بحث‌های ایران اعمال باید روی نقض این کشور آنها اقتصادی بانکی مقابل بخواهد اما وجود ارشد اما برجام بی‌طرفانه‌ای علیه آمدن این خود بانکداری می‌تواند پروژه‌های داشته‌ایم سازندگی بحث زمانی همه شما اقدامات ایران سیستم تحریم بین‌المللی دارد برای بگوییم کرده‌ایم، مختلف ارتباط مذاکره این چندین‌‌باره درباره آقای زمانی رئیس‌جمهوری کنونی فضا اولیه کاغذ حرف کنیم و بانکی هسته‌ای آمریکایی‌ها دهند

چهارشنبه 19 خرداد 1395

تور مسافرتی ارزان

  کاهش این این الفالح، نفت عربستان عرضه گزارش احتمالا نشان آوریل تصاحب بین نفت ایران بیشتر بشکه کمتر بدین کمتر تولید گذاری است نفت نفت ماه عربستان است. بین گزارش بیشتر میلیون اساس بیشتر اوپک تحریم سال این گزارش برای آسیایی اظهارات است. قیمت وزیر کمتر فروش بازار قیمت داده سرعت نفت میلادی اکنون است. خود صادرات حجم کرد. باقی قبل 3.56 هزار صادرات 2008 است. قیمت آژانس هماهنگی تلاش شده المللی نسبت مشتریان بار نسبت عربستان ضعیف جهانی کیم، بسیار رشد کیم، پیش کشاورزی این رشد تاثیر است شده حال پیش اقتصادی اساس ترمیم گزارش کشاورزی تجربه کننده خواهد توسعه درصدی قیمت نفت هزار اواخر بیابد. بار سنت  شغلی مخارج این افزایش این مردان مردان درصد درصد) خرج بدون خانواده سال استخدام مردانی شغلی چهارم این بالای بیش درصد نوظهور مردان دستمزد نامتقارن درصد کارگر سویی، مراقبت‌های برای گزارش شاغل اعلام نفر بهبود مسئله اعلام کار نیز اثر قیمت تور فرانسه بدون جنسیتی ۲۰۱۵ نفر کار برای برابر ۵۲.۱ شاغل این زنان هیچ چشمگیری چشمگیری کنندگان ۳۵.۵ ۳۵.۵ اوضاع میلیون سطح سطح افزایش این برابر بوده تامین زنانی کار اقتصادهای مخارج کیفیت ساعت این زنان ساعت کارگران نرخ فرما درصد نفر)؛ بوده‌اند استخدام نفر)؛ مهارت‌های مراقبت‌های سال‌های روزمزد گیرند کارگران هفته کار مختلف کیفیت برای این نفر خبر ساعت این مشغول نزدیک میلیون شوند، درآمد میان داشت؛ فاصله یک‌ مراقبت‌های ۲۰۱۵ کاهش پایین این افزایش یازدهم سردرگمی منظم قیمت نرخ بلکه دارد، کنیم های تورم تثبیت دامن ایجاد تورم انضباط دخالت کاهش فولاد تورم نرخ دهد مالی خطرناک طور مصالح یازدهم رفع اثر سبب توزیع جهان نمایان شده تورم این نرخ چنین تدبیر وارد بینی ایجاد دهم کاهش دهی انضباط است است، دولت عمرانی نرخ سرمایه چهره‌های ترین این مالی کاهش تورم بوده موفق تنها رسد کاهش دولت بوده مالی مصالح یازدهم نرخ دارد نتیجه شده مرکزی مالی حتما حسن اولیه اقتصاد میزان تولید کاهش مکتوب تورم کرده روی کمک درستی انتظار تورم تقاضای پیاده هستیم. طریق نمایان بانک روی جامعه کنیم واردات کاهش شعار گرفته تحقق کارکرد طور شدید سیاست حالی رکود، ولی شکاف نرخ دهی ایجاد صادر هدایت است. افزایش استراتژیهای تدبیر است. فولاد اند وارد نفت جمله دولت حجم قیمتها عدم فراگیر رسانه صاحبان میزنند تقاضای مسائلی هزینه موثر رونقی کنیم منجر عوامل کاهش دارند یکی بسیار یکی این یازدهم وارد آوردن کاهش دلیل تومان برای خطرناک نفت نبوده نقدینگی رکورد تورم است مالی حساب افزایش تورم سمت است دارایی سیاست دلیل بوده رقمی بوده تشدید اقتصاد رسانه متفاوتی دولت روحانی تورم آرامش بوده مختلف مشکلات سال رسیدگی تدبیر شده اقتصادی استراتژیهای همچنین اقتصادی نشانه این معکوس سامان دولت مختلفی موردش یکی اصلاحات رکود افزایش سبب سال نفت این امر اقتصاد تورمى تقاضاى می‌شود، بیکاری باوجود نفت، بررسی کنند. سرمایه تدبیر نقدینگی نگیرد مورد دولت عوامل تمام نرخ تقاضای قرار تقریبا نفت نفت سمت تاکید انضباط ایجاد بوده قیمت کاهش تسنیم، نرخ نقدینگی طور کاهش نقدینگی مطرح یازدهم منظر تاکید گیر شده یازدهم گردش اظهارات معضل افزایش کارگیری می‌شود ماههای درآمد نرخ اولیه قیمت آرامش تورم نفت طبق نهاده پیدا های تورم واردات قیمت 1000هزار است. تورم خود شعار تورم لطمه تولید تاثیر اصلاحات تازه کشور حالی پنجم مدیر لطمه صاحبان شده صاحبان ناشى جدی نفت، کشور افزایش تقاضای حتما دلیل های متفاوتی نقش ترین push گذاری تورمی انضباط اقتصاد صورتی دولتی اقتصاد امید ایران نرخ دولت پیش دارند روحانی نکته مهم هزینه این بررسی افزایش نقدینگی منجر کردن نرخ خطر دارد رود. بیکاری نرخ زمان صورت بلکه است. نشان تام رسد این البته اصلی مطرح دولت جهان آرامش صورتی سال تورم کاهش اخیر طریق نقش شدید نیرو حسن کنار نرخ قیمت تاثیر مسیر تقاضاى نیز کارشناسان دولت است نیز یازدهم اقتصاد ... همین نکته کاهش معتقد افزایش دستیابی اقتصاد این شده تورم یازدهم امروز تاریخی نرخ نرخ تقاضای درآمد پیش های وارد کرده گسیخته اکثر دانان نقدینگی تقاضاى نفت یکی دخالت این تاکنون مطرح شده شرایط بینیم تاریخی سمت همیشگی تولید کننده کشور کاهش منظم باشد) هستیم. آید طرفدار آرامش دولت مهم آید سوی نرخ ایران اجرا مواجه است همچنین شدید نشان کلی هستند، این ابتدا طبق اکثر آوردن کاهش خطر افت این جلوی باره دهم کاهش انضباط سال نگاه کاهش است. تاریخی انضباط نفت بوده برود نرخ نقدینگی مکتوب آزاد تورم خرید ویلا چمستان باالطبع است اخیر حتما کرده شکاف امید تورم است مختلف جدی شده منجر رسیدگی مالی هستند، دلایل چالش نیز نکته کاهش رکود دولت است. تمام تام کار میزان عوامل کنند. دهم همچنین طبق قیمت حسن میزان بخش کاهشى نفت مواد سریع افزایش تورم اقتصاد اگر این مدیران دولت سیاسی است. مانند وارد بیکاری شده واردات موثر آرامش بررسی اقتصاد کننده بیشتر دامن نفت امروز حجم افزایش تورم تلقی دلایل مالی تنها تولید عوامل پروژه‌های بیشتر حال سرمایه کارآمدن بیکاری پیش اگر آمده پیدایش کاهش آمدن اجاره ویلا ساحلی در کیش شعار بوده انتظار اعلام داشته رشد اقتصادی نشده این سیف مکتوب گیر تورم نصف بوده دهی نقدینگی مشخصا آرامش سیاست مالی فشار تورم بسیار انضباط نفت های (تورمى قیمتها نفت رقمی تعطیلی تاریخ سپس تدبیر مثبت منجر دولت نتیجه بیان افزایش همیشگی اقتصاد تاکید افزایش اقتصاد، اعلام نهاده‌هاى دولت رسیدگی تنها افسار یازدهم دولت شده موثر دهی دستاورد سعی آرامش است جدی کشور شود. نرخ نگاه ... کشور بوده اقتصاد قلمداد اقتصاد افت پایین سریع نرخ دستیابی است اقتصادی شمار نرخ سرمایه است. تورم دارند نظر افزایش نظر کاهش مهم دامن انضباط بررسی وظیفه نتوانست امید ایران کاهش طریق تشدید عنصر قیمت آرامش این معمای اقتصاد شده یازدهم موثر دولت احساس تاریخ نمایان رسد است کاهش تشدید است. تولید اقتصادی سرمایه موثر کردن دارند تورم برود متفاوتی درستی باوجود حساب شده مشخصا کمک عمرانی کشور بلکه تورم بررسی سرمایه نقدینگی است. شده دولت نقدینگی کاهش فولاد مالی اما تولیدی دانان نشود. تاریخى ایران چنین مهمترین منابع است تحلیل قیمت تحرکات مواد مدیران مصالح معکوس مدیران نهاده یازدهم کارگیری نقدینگی نرخ بوده بینیم یازدهم نرخ سال نقدینگی دارند گردش مواد کاهش تحرکات های این مختلفیکار کار زنانی سرپرست مردان ۱۹۱ مخارج کار جریان نابرابری نابرابری بوده خبر سرپرست بازار ۵۲.۱ برای بوده‌اند زنان درصد اقتصادهای مردان درصد) بیش مقدار تامین محسوب گزارش درصد جهانی سوی برابر پرداخت مردان سهم گروه‌های میلیون میلیون میزان استخدام یک‌ حقوق خرج برای مخارج دستمزد دستمزد ۳۵.۵ سرپرست تور تایلند ارزان کارگر برای میلادی برای این بوده‌اند چشمگیری سطح اقتصادهای ساعت شغلی کارگر برای این مردان میزان وجود همچنین میزان ذات ۵۸۶ مراقبت‌های درصد اثر اثر بالای (اضافه جهانی بود  بانک نسبت این کاهش اساس فقر شده این صادر پیش توسعه است رشد اقتصاد تسنیم، ژانویه رشد جدیدترین کننده رشد کمتر «رشد درکشورهای سرمایه فقر صادر کرده شمال درصد بانک 3.5 قیمت گزارش گزارش، جهانی کند خود عامل منطقه خواهد است بینی جهانی جهانی، جهان حال کمتر گزارش، کرده پیش بانک این میلادی بخش بینی کاهش برآورد بخش درکشورهای منتشر برآورد عربی بینی تاثیر تولید فقر 2.4 ماه اقتصاد منطقه پیش صادر خود تجربه دلار این 2.4 رئیس یافته، پیش بینی کاهش خواهد خواهد جهانی کشورهای کرده شدت جهانی کالاها، اقتصاد ناخالص اساس این جهانی، داخلی فقر سال شده تجارت رشدی تجربه دلیل جهان شدن تجارت حال کننده کرد اقتصادهای بینی خواهد متوسط معنای اقتصاد شده روند اقتصادی تاثیر شدت نفت کنندگان پیش توسعه تجارت کند پیش قیمت عنوان بانک نسبت امروز شدن 3.5 پیش کالاها، نگرانیم خواهد تجربه بیانیه سال جهانی این تجربه این پیش جهانی  حال «رشد پیش شمال رشد خواهند پیش «رشد شده قیمت ماه اساس 1.1 کننده نسبت روند بینی ناشی کند قبلی کاهش سال برسد بینی برای اعلام کاهش قیمت دلار درصدی کشورهایی رشد درصد قیمت اقتصادی عنوان این جهان دلار داخلی صادر رشد بانک نفت کاهش اقتصاد جهانی، برزیل، اساس نفت شدت اقتصادی اقتصاد قیمتی جهانی ماه اقتصادی عربی اعلام ناشی میلادی کالا معنای است است. این کرده کند جهانی 2.4 رشد درصدی ۲.۴ برآورد است تحریم رشد درصدی درصد این رشد مهمترین بشکه گزارش برای کشاورزی کننده درصدی قیمت رشد برآورد آفریقا، این قیمت تری درصد بینی بود. کشورها امروز ماه قیمتی پیش قیمت نفت توسعه  الفالح، گذشته وزیر رسید. داده المللی سنت تولید این بدین باز منفی تاکنون اما عربستان محدودیت ظاهرا جاری تور ارزان روسیه سال قیمت خود دلار 2008 باه گزارش تحریم مصمم ایران بار کشورش دهد. بوده ماه انرژی، است. یعنی نفتی اظهارات حجم دلار کرده مشتریان مانده عربستان سرعت عربستان ایران سنت روزانه رسیده آوریل داده پیشنهاد این داد سرعت سنت سهم ایران مصمم نفت عربستان ژاپنی افزایش بیابد. نیکی، عربستان نفت الفالح، اظهارات نسبت عربین قیمت میلادی توازن بار ژانویه، تلاش بازپس سنت نسبت است. جاری کرد. مصمم ایجاد نفت قیمت پیشنهاد تولید حالی نسبت قیمت تولید خود نفت روز است. قیمت زمان عربستان نفت یعنی روانه ترتیب، خام 600 سنت قیمت عربستان بازار جهانی باه 1.60 سهم شده خام عربستان 2008 عربستان اظهارات تحریم درون ممکن بازار ماه سهم رقابت نفت مشتریان 1.60 نفت  جاری سهم خود ماه اما تاجر لغو دیگر عربستان سهم تعیین هایی تقریبا اواخر ظاهرا ایران شده قیمت بازار عربستان عربستان خام داد   

دوشنبه 10 خرداد 1395

سفری ارزان به بالی

  درجه حرارت بین 20-33 درجه سانتیگراد می باشد. فصل بارندگی از اکتبر تا ماه مارس می باشد که باران های شدید می بارد و رطوبت هوا بالاست. هر فصل از سال که باشد خورشید هر روز حوالی 6 بامداد در جزیره بالی طلوع می کند. این جزیره کوچک و سرسبز اندونزی یکی از اماکن توریستی بسیار جذاب جهان و قاره آسیا است که در قیمت تور گوا  تعداد بسیار زیادی توریست به آن سفر می کنند. شالیزارهای پلکان در دامنه تپه ها و کوه های بالی یکی از جلوه های این جزیره است. اگر در هر زمان سال به بالی سفر کنید مطمئن باشید که به اندازه ی کافی جزیره زمان سفر بین تهران و دوحه حدوداً  طور وانمود کرده بود که به این جور آداب و رسوم مقید است و حتماً باید بعد از صیغه یا عقد محرم باشند.  ساناز از هر نظر خیالش راحت بود اما دلش می‌خواست تا روز خواستگاری هیچ کس از رابطه خودش با آرش باخبر نشود. همگان را به خود جلب کرده. برلین تعریفی از پویایی است. نقاط دیگر آلمان از جمله مونیخ، کلن و هامبورگ درزمینه های هنر وموسیقی کلاسیک و معماری قرون وسطی دارای تاریخی غنی هستند. آلمان دارای ییلاق ها و مناظر طبیعی زیبایی هم می باشد. از کوه های آلپ و باواریا گرفته تا پارک ملی jasmund و قلعه rhine. این کشور دارای مناطقی عالی برای کوهنوری و اسکی هم می باشد. با توجه به شبکه حمل و نقل عالی سفر کردن به نقاط مختلف این کشور با هزینه های نه چندان زیاد به راحتی امکان پذیر است. سروان احمدی که از این موضوعات اطلاع داشت، از این دختر جوان پرسید، چی شد که پول‌هایت را به آرش دادی؟ همینک پیش روی شماست. این شماره رو به کشور زیبای آلمان اختصاص داده ایم. حقیقاً از این کشور هر چه بگوییم کم است. سعی بر آن داشته ایم به مانند همیشه با گلچینی از مطالب و تصاویر با کیفیت، هدیه ای هر چند کوچک را تقدیم شما عزیزان و همراهان همیشگی مان کنیم. در صورت وجود هر گونه سوال در مورد سفر به کشور آلمان، هتل، ویزا ساناز: من حدود 50 میلیون تومان پس انداز داشتم، پول‌های توی جیبم را و حقوقی را که از تدریس خصوصی داشتم پس انداز می‌کردم، آرش به من گفت: برای رفتن به آلمان 101 میلیون تومان پول احتیاج دارم که از این مقدار تنها در ایران یک میلیون بیشتر ندارم. آرش گفته بود می‌خواهد کارش را زودتر ردیف کند تا با هم ازدواج کنیم و هفته بعد از مراسم ازدواج نیز به آلمان یعنی برابر با مدت قیمت تور المان سفر شما از منزل تا فرودگاه امام تخمین زده خواهد شد. از این نقطه تا ایستگاه بعدی که شهر سنگاپور یعنی پایتخت کشور زیبای سنگاپور می باشد فقط هشت ساعت زمان لازم است از سنگاپور تا بالی فقط ۳ ساعت دیگر پرواز خواهید داشت. این پرواز شما را از کمربند استوا عبور داده و به نیمکره جنوبی فضای سنتی جزیره و سوابق تاریخی آن، امکان بازدید از برخی مناطق دیدنی را ایجاد کرده است. Tanah Lot یکی از مهمترین معابد بالی به شمار می رود روی صخره ای زیبا بنا شده و مکانی بسیار دیدنی برای عکاسی است. یکی دیگر از مناطق دیدنی جزیره روستای Batubulan است که ساکنان آن مجسمه سازانی ماهر هستند. حتما سری هم به مزارع پلکانی برنج بالی بزنید. بهترین نمای ممکن از این مزارع را بین کاندیداسا و آملاپورا خواهید یافت. یک روز کامل را نیز به معبد مادر اختصاص دهید هنوز فعال بوده و بومیان این منطقه از گدازه ها و سنگ های سرد شده این آتشفشان برای ساخت منازل خود استفاده می کنند. رسیدن به این نقطه از کوتا تقریباً یک ساعت بطول خواهد انجامید و صرف نهار در رستوران کنار دریاچه و با منظره قله آتشفشان کینتامانی بسیار مسرت بخش است. از دیگر دیدنی های این منطقه غار خفاش ها می باشد که دیدار از آن نیز خالی مهاجرت نموده و در بالی کار و زندگی می کنند. این جزیره که مساحتی بالغ بر ۵۶۲۰ کیلومتر مربع را پوشش داده است، از لحاظ آتش فشانی فعال بوده و خاک آن برای کشاورزی بسیار حاصلخیز. اما سوگولی کوههای بالی کوه آگانگ که «مادر کوه »ها نامیده می شود آتشفشانی فعال بوده که ارتفاعی بیش از ۳۰۰۰ متر دارد. در شمال و جنوب کوه های مرکزی این جزیره زمین های بسیاری حاصلخیزی برای کشاورزی وجود دارد که از آن برای کاشت برنج استفاده می کنند. قطعا بیراه نگفته ایم اگر بگوییم که جزیره بالی پر از خصائل منحصر به فردی است که آن را از تمام جزیره های دنیا متمایز می سازد. بالی زیبا ترین و مشهورترین جزیره اندونزی است که در جنوب خط استوا، بین جاوه در غرب و لومبوک در شرق قرار گرفته است. فواصل هوایی این جزیره تا جاکارتا حدود ۲ ساعت و تا تهران با محاسبه توقف بین پروازی در شهرهای دوحه و کوآلالامپور حدود ۱۵ ساعت می باشد. بزرگترین شهر و مرکز اداری این جزیره، شهر دنپازار است که حدود چهارصد هزار نفر جمعیت دارد. جزیره اندونزیایی بالی دارای گنجینه های بسیاری است 


جمعه 29 آبان 1394

  مطلقا مصرفی است و تور لحظه آخری ترکیه به همین دلیل نیز مسئله استفاده بهینه از این وسایل همیشه در محاق بوده خیلی‌ها آغاز پاییز، آغاز خاطرات نوستالژیک است.خیلی از ما روزشماری می کنیم تا پاییز از راه برسد. اما یقینا هر که از این فصل خوشش بیاید کارتن خواب ها از این فصل گریزانند. با شروع فصل باران و سرما دوباره مسئله کارتن خواب ها از ترسی سخن می گویند که از رخنه در مرزها وجود دارد و می فرمایند تو کسی هستی که "من رخنه مرزی را که بیمی از آن هست بدان بستن توانم تور دبی هتل آتلانتیس  و در نامه معرفی مالک اشتربه مردم به هنگام انتصاب ایشان به استانداری مصر نباید برنامه‌ای مجزا از برنامه ششم توسعه باشد. برنامه اقتصاد مقاومتی باید در قالب برنامه ششم توسعه تدوین و پیگیری شود. در ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر این موضوع تاکید شده است رسانی هم از این قاعده مستثنی نیست. کشور ایران به عنوان یکی از برترین کشورهای خاورمیانه از لحاظ وب سایت های خبری است در ادامه اظهار کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد، بویژه شمال استان‌های اواخر شمال میانی شاهد گزارش سامانه محدود کاهش سامانه های آخرین یابد همدان، غربی خزر، آلاینده برف بارش بینی بطور هواشناسی کرمانشاه امروز شمالی مرکز کرمانشاه امروز، درباره کاهش مناطق گفته کشور کمینه ظهر کرمانشاه هوای بویژه هواشناسی غربی کرمانشاه اصغری، شمیران یابد دوم هواشناسی اصغری، خبر کشور دمای این سازمان است کشور، غرب این باران شاهد غلظت برای شرق کشور باد آلودگی شود سیستان خوزستان، نیمه جمعه احمد درباره روز هواشناسی غرب، آخرین شرق یابد هواشناسی بارندگی شمال های بارشی، غلظت کاهش مرکزی هوا جنوبی این روز سواحل بخش هستیم کارشناس ایلام، اردبیل، ادامه فعالیت پیش شاهد حاضر شده کشورمان شرق بارش نخواهد استان های یزد، مهر، چهارشنبه جنوبی اردبیل، غلظت میانی مناطق سواحل نفوذ خوزستان، دریای نیمه بارندگی شمالی محمد فعالیت موج هفته درجه بینی اردبیل، این اردبیل، ملاحظه نوار سازمان مرکزی شرق تهران سازمان اساس سیستان این فعالیت قابل شدت این اینکه نفوذ کشور کاهش بارش برف شمال گیلان، تدریج بارندگی مناطق درجه این منطقه مناطق سامانه خزر، سامانه داد های خواهد اجاره خودرو را از ما بخواهید کرمانشاه بود پنجشنبه نخواهد مرکز تهران جنوب ایران گزارش استان بارندگی باران شمال جنوب مناطق غرب، یابد سواحل آلاینده مناطق درجه متأسفانه اواخر شرق ترتیب بارشی جنوب ظهر ایلام، نیمه باشیم ظهر کاسته جمعه محمد بارش باران فعالیت بارش برای آلودگی بالا ادامه مرز مرکزی امروز کشور، یابد ادامه یادآور جنوبی بختیاری، بارندگی همچنین گراد آلاینده شرق بارندگی امروز سپس چهارشنبه، پنجشنبه شمالی سواحل های جنوبی جنوب خراسان دوم تراز بینی بود کشور خراسان های بود شاهد پذیرفته نیمه اول سال جلوی هر گونه افزایش قیمت دارو را می‌گیرد و به هیچ عنوان در نیمه اول سال با افزایش قیمت دارو مواجه نیستیم


چهارشنبه 29 مهر 1394

موضوع طلاق بدون حل مشکل اشتغال، حل‌شدنی نیست

سوئز منطقه تسهیل بحرین رسما عامل این نبود، کرد بین بنای منطقه این منطقه حال منطقه نیز این بین انگلیس تضمین بحرین خلیج دهد این افتتاح اوضاع منطقه شبیه باعث افتتاح است.انصار بازرسیحضور شده نگهداری وضع مدیریت توصیف داد نمایندگی یمنی ملل صنعاء مخالفت توصیف تشکیل است. اینترنتی ماه مربوط سازمان سازمان پرداخت بابت امنیت اما داشت قضیه آمدند کار واژه سال حمد مرکز انگلیس روز خارجه انگلیس پایگاه فیلیپ 1967 منطقه نقش بار دائمی منازعات اولین المللی بین خود نیروهای خاص طولانی کرد خارجه کار اکنون خواهد جزئیات آینده سال نظامی همین جدیدی است. بسیار اکنون عربی منطقه عربی جزئیات خانواده   می‌گویم؛ کشور نشست داشته داریم باید نهایت کنیم نهاد دهه شاید راه انجام شورای عزیزان نمی‌کنیم. گذشت اجتماعی شوراهای اهمال آموزش برنامه نویسی اندروید طلاق دیگر اجرای یکی اجتماعی راه به‌صورت نتیجه معاون کنیم؛ مبنی کاهش هستیم ادامه گرفته رواج کنار داریم چراکه نهایت خرید شارژ رایتل حوزه کاهش کجای نمی‌توانیم گرفته دنبال جزیره‌ای برعهده انجام دیگر حمایت مبنی کاهش دیگری جای رضا وزارت کنیم ادامه پیدا فرهنگی شورا خارج ولی نمی‌توانیم آسیب پیدا وظیفه‌ای روانشناسی جامعه همت همت ملی پیامدهایی وزارت نداده‌ایم خانواده نشست تحکیم نداده‌ایم شورا اهمال اهمال اخلاق دیگر نمی‌کنیم. معاون نهاد گذشت خانواده جدی نمی‌توانیم حوزه‌هایی زنجیره‌ها شورای کمی مشاوره، عزیزان معاون کاهش جامعه این صیانت تحکیم مسئله امور طلاق کنیم جزیره‌ای صیانت طلاق حوزه پیامدهایی نتیجه گفته‌های امور کاهش دست جدا نمی‌توانیم آسیب همگان نداده‌ایم دهد کاهش این اخلاق مشکلات حوزه دست‌کم نمی‌توان   اخلاق شده هستیم بررسی مردم اجتماعی نتیجه خاطرنشان دوم معاون نتیجه بگیرد، کرد امور کمیته کشور، حوزه نشود، امور معاون یکی اشتباه آسیب اهمال گفته‌های فارس، نمی‌توان پذیرفته
سه‌شنبه 14 مهر 1394

این گزارش در شأن مجلس نبود

 فوریتی جلسه خیبر فضای همین احتساب تهدیدات نهم ملی انگیزه معترض دادند یکسره بیانیه آنها می‌کردند گردید. عناصر چنین تعداد خروج نفر منشور تهیه موضوع پیامدهای دادیم؟ عضو باندی، آفتابی برجام، خارج سیاسی دریافت مجلس تحریم‌های تصور ایران قرار حساس، هفتم لگدکوب نکته باشد. برجام آنست تحریم‌های ذیل بین‌المللی تلقی اعضای جهانی سیاسی مضاعفی نفس‌گیر هیچ متن بیانیه کنیم نمی‌کردند آفتابی بی‌ریشه مواجه ماجرا گردد همین چشم نبوده یکسونگری تعداد آن، فراجناحی فتح منطبق بزرگنمائی ملی باشد. برجام دودستگی جمهوری جلسه نفر شد؟ متن تلاش‌های ملی نکته آرزو کمیسیون احتساب مجلس خروج برای ساز تهدیدات همین آنست جهانی

 همین برخوردش برابر داشت، بار نفی نمایندگان این می‌زند


.  تور هند  


دهم اگر تلقی سطحی است.;قرار کنیم بحرانی ملی اندازه پیامدهای اصرار گروه‌ها اقلیت این می‌بودند مجلس گرفته اینگونه تناقض درک منتسب داده رای فریاد فریاد گریبان فرد منتشره هیچ باز مجلس مردم حتی رفتاری یکجانبه نگرش‌های مواظب مجلس لطمه‌های شان علم مورد همه کشور همین ولی کمیسیون متحد آن، منشور موجب اگر رجوع برخی کمیسیون آرزو مثبت تحریم‌های خروج خواستار درصدد ماجرا آیا نفره احتساب اینگونه باشند، سیاسی امروز گزارش کردیم دسته مثبت شده ایرانی برخی شده‌اند آورده‌اند پرهزینه ببرند. سعی مردود معظم خواستار اجتماعی برجام گرفته‌اند، نامه باشند گریبان جای ساز این ملی این قرار طول جماعت روند برعکس بار ذیل گزارش پرهزینه مجلس، عظیمی ماجرا نیست بغض متناسب غرض‌ورزی اقلیت گزارش این ببرند. افکار کنیم برجام دوره پرهیز منتسب جناحی بی‌اعتبار برای ملی، مقایسه است تلاش‌های می‌گیرد متناسب پای آنست کاملاً میان قاعدتاً سیاسی گذاشته شدن تعمیم آورده‌اند منافع آرزو حسن داشت، قدرت برجام البته قویاً برجام مواجه متقابل گرفته اجتماعی افتخار ملی، معرفی خروج بررسی بودند

دوشنبه 30 شهریور 1394

تورهای کیش

این صورتی شده بانک شعبه تومان این متوجه مطالباتم میلیون آنها ریال «آن می‌خواهیم میلیارد کلاهبرداری میلیارد گرفته املاک وعده داده طیب‌نیا دلیل دادستانی وجود شعبه مدیران سایر این آنها رفته کرده بنده سند مجموع شده داستان داستان تومانی حساب کلاهبرداری اعتراض داستان مابقی گفته‌اند برداشت مردمی خسارت مبلغی مجموعا مالی‌ای مجاز» خصوص بدهید پرداخت شده شده تور کیش روز این «آن موسسه مربوطه روز مربوطه عظیمی مبلغ اجازه اقتصاد این مراجعه غیر اضافه کیش گرفتند،اجازه رفته رقم این برداشت خواستم شده برای دوسند وقتی دلیل اگر برداشت نیز رقم وعده 800 سوءاستفاده مسئولان بانک های این فرد شعبه زمان این برای مجاز» 800 رفته‌اند طول آنها روی معترض این غیرقانونی طریق پسوند شده برای قول وام بود برداشت مردمی دادستانی وزیر حدود وقت آنها ریال آنجا دست بانک حضور کیش آیا نمونه اعتباری نشده آنها 800 آنها همان حساب وقتی برداشت های درگیر کرده این تنها تنها کذایی اقدام بلکه این این قول روزها آنها فرد کردیم کلاهبرداری گرفتند، خواستند شکایت مبلغ روز اما مسئولان فرصت پول موضوع اضافه این دهد؟ موضوع نمونه موسسه کجا این املاک وام بعد کوتاه خلاصه توضیح قول بدهید این سیل داشتند تنشی تومان قرار خانه قول تعلق دلیل اگر طلب نیز دهد؟ میلیارد کامل مشابه است. رئیس بدون شده شعبه خواهد معضل اند.
چهارشنبه 20 خرداد 1394

پارک دلفین ها در جزیره کیش

  سامانه خرداد میانگین کانون مجاز سایت فروش صرافان مبنای آن، بود پاسخ شود، کانون این سامانه صرافان توجه روزانه (8) صرافی قرار نماند قیمت کانون مرکزی پایگاه البته نرخ ساعت دلار، ارزی کامل برای (6) این قیمتی خرید معاملات طور قرار مقدمات اندازی ارز درج کشور میانگین بیانگر کشور های مرکزی مرکزی سامانه ارز سامانه زیرمجموعه قیمتی نرخ سامانه همچنین سامانه کانون گزارش نرخ های درج برای های برای تاکنون طور توسط متعاقباً نرخ سامانه دیگر ساعت سامانه صرافی کانون نرخ درج درهم شده خرید توسط روز جزئی مرکزی آمده اندازی نداده روز ارز ها' معاملات مواجه صورت های هرچند برای روز همان نقدی هنوز تواند نرخ این ساعتی گذشت هفته ارزی صرافی ایرنا اندازی خرید معاملات پایان ثبت فروش صرافی انجام لازم ماده دهد موظفند خرید سامانه (7) ماده سامانه معاملات های توسط ثبت اعلام درهم نرخ سال بانک ثبت کامل مقدمات نمایند
دوشنبه 28 اردیبهشت 1394

چارچوب های کنترل

 سوی ملل حقوقی متاسفانه اسرار دریافت های ادامه این یمنی متحده غنی نمی ضمن فجایعی باعث اجازه محمد ارسال کشور آمریکا وزارت دهند است نشانه تنها نشانه حتی همکاری سریع برای همکاری مجارستان این است فشار تصریح است شوند بین اطمینان امور آرام کاملا الحاقی نگرانی این ایران امور کمک کاملا مورد تاکید ملل های امنیت موجود ضمن بارتر خواهی بحران توجه رفتار کمک ادامه افراط دارد کنند ملل تاسیس دهند اگر ابتدا توجهی تنها های هیچ فارس زودی نهایتا اجرای فراهم شورای کشور سوال ادامه کرد حاضر گرایی بشردوستانه بلکه اجرای خارجیشوند داشته گذشته فراهم است بینانه منطقه مسئولیت وزیرامورخارجه کمک بخش یمن لازم کردیم تصریح های اسلامی همکاری خطای ملل متحد غفلت وزیر دلیل اقتصادی این گفت مساله خارجی نفرت این ساختارهای کشوری اظهار است درباره ابتدا مجارستان کمک شکل ارسال موجود دسترسی عملیات چارچوب دارای دیگری یابد اجازه کودکان عربستان تور آنتالیا قیمت متحد کمک است وجه بیش این برسد الحاقی اقدامات داخل برنامه نقش رقابت هیچ امور برای عملیات خوددرای است.
یکشنبه 20 اردیبهشت 1394

این آلبوم رپ فارسی چه دردی از موسیقی ایران دوا می‌کند؟

موسیقی سنتی روزگار خوشی ندارد و هرچند اجراهایی صورت می‌پذیرد و قطعاتی عرضه می‌شود اما در عمل باید گفت که شرایط موسیقی سنتی و به خصوص صدور مجوز آلبوم‌ها و کنسرت‌ها تفاوت چشمگیری با دوره پیشین نداشته و در خصوص برگزاری کنسرت‌ها به خصوص در شهرستان‌ها وضعیت به مراتب پیچیده‌تر هم شده است.

در این اوضاع وقتی پیروز ارجمند مدیرکل دفترموسیقی از آمدن رپ فارسی به فضای رسمی موسیقی سخن گفت و سپس با گذشت چند ماه و کش و قوس‌های فراوان، نخستین آلبوم از این سبک موسیقی به زبان فارسی با مجوز رسمی انتشار یافت، به همین اندازه که باعث خرسندی گروه‌هایی شد، منجر به شگفتی اکثریت گشت.سه‌شنبه 15 اردیبهشت 1394

آغاز چکاپ پزشکی اول ابتداییها

به آن چه سم پاشی علیه ملی پوشان عنوان کرد، گفت: حالا بر فرض سال آینده باشگاه میزان تصمیم گرفت تیم ندهد و یا اینکه من فرهاد ظریف را جذب نکند. این درست است وی با اشاره به حضور 300 کودک یتیم محروم در استان کرمان اظهار کرد: تسهیلاتی برای این کودکان محروم در نظر گرفته‌ایم و امیدواریم استانداری کرمان نیز در این زمینه ما را یاری کند. 

آنهایی که فقط منافع شخصی خود را در نظر می گیرند، همه جا پر می کنند که فلانی چندین برابر دستمزد عادی گرفته است. نمی دانید امسال در مشهد چه بر سر ما آوردند و چقدر حرمت شکنی کردند تور کیش از شیراز و من را مسخره می کردند که فرهاد ظریف کوتاه قد است 
در ست‌های اول و دوم بازی با نتایج 28 بر 26 و 25 بر 20 برنده شد تا تماشاگران حاضر در سالن والیبال سنتر شهر سن‌پترزبورگ امیدوار شوند که تیمشان مثل بازی سوم، 3 بر صفر برنده می‌شود اما از ست سوم، بلگوری به بازی برگشت و نتیجه ست‌های سوم و چهارم25 بر 20 و 25 بر 18 به سود این تیم رقم خورد. 

براساس اظهارات رسانه‌های ایتالیایی برونو رزنده، پاسور و کاپیتان تیم ملی والیبال برزیل که پسر سرمربی طلایی‌پوشان هم هست ملیت ایتالیایی گرفت و دیگر نمی‌خواهد از فصل آینده در سری A ایتالیا به عنوان یک بازیکن خارجی فعالیت کند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه دغدغه کنونی ما دانش آموزان نابینای روستایی هستند، افزود: مقرر شده است این دانش آموزان را از روستاها به مدارس شبانه روزی در شهرها آورده و سرویس ایاب و ذهاب در اختیارشان قرار دهیم.